Лого на Traveltipsparis

Политика за поверителност

Ние уважаваме вашата поверителност и се ангажираме да я защитаваме чрез спазването на тази политика за поверителност („Политика“). Тази Политика описва видовете информация, която можем да събираме от вас или която можете да предоставите („Лична информация“) на traveltipsparis.com уебсайт („Уебсайт“ или „Услуга“) и всеки от свързаните с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги“), както и нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и разкриване на тази Лична информация. Той също така описва изборите, с които разполагате, относно използването от наша страна на Вашата лична информация и как можете да получите достъп до нея и да я актуализирате.

Тази Политика е правно обвързващо споразумение между вас („Потребител“, „вие“ или „ваш“) и този оператор на уебсайта („Оператор“, „ние“, „нас“ или „наш“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощието да обвържете такова лице с това споразумение, в който случай термините „Потребител“, „Вие“ или „Ваши“ ще се отнасят към такъв субект. Ако нямате такова правомощие или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и не можете да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и услугите. Чрез достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на тази Политика. Тази Политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.

Автоматично събиране на информация

Когато отворите уебсайта, нашите сървъри автоматично записват информацията, която вашият браузър изпраща. Тези данни може да включват информация като IP адрес на вашето устройство, тип и версия на браузъра, тип и версия на операционната система, езикови предпочитания или уеб страницата, която сте посещавали, преди да стигнете до уебсайта и услугите, страници от уебсайта и услугите, които посещавате , времето, прекарано на тези страници, информацията, която търсите на уебсайта, часовете и датите на достъп и други статистики.

Събраната автоматично информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и установяване на статистическа информация относно използването и трафика на уебсайта и услугите. Тази статистическа информация не е събрана по друг начин по такъв начин, че да идентифицира конкретен потребител на системата.

Използване и обработка на събраната информация

Ние действаме като администратор на данни и обработващ данни, когато обработваме лична информация, освен ако не сме сключили споразумение за обработка на данни с вас, в който случай вие ще бъдете администраторът на данни, а ние ще бъдем обработващият данни.

Нашата роля може също да се различава в зависимост от конкретната ситуация, включваща лична информация. Ние действаме в качеството си на администратор на данни, когато ви молим да предоставите вашата лична информация, която е необходима, за да гарантираме достъпа и използването на уебсайта и услугите. В такива случаи ние сме администратор на данни, тъй като ние определяме целите и средствата за обработка на лична информация.

Ние действаме в качеството си на обработващ данни в ситуации, когато предоставяте лична информация чрез уебсайта и услугите. Ние не притежаваме, не контролираме и не вземаме решения относно предоставената лична информация и тази лична информация се обработва само в съответствие с вашите инструкции. В такива случаи Потребителят, предоставящ Лична информация, действа като администратор на данни.

За да направим уебсайта и услугите достъпни за вас или за да изпълним законово задължение, може да се наложи да съберем и използваме определена лична информация. Ако не предоставите исканата от нас информация, може да не успеем да ви предоставим исканите продукти или услуги. Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана за следните цели:

 • Отговаряйте на запитвания и предлагайте поддръжка
 • Управлявайте и управлявайте уебсайта и услугите

Обработването на вашата лична информация зависи от начина, по който взаимодействате с уебсайта и услугите, къде се намирате по света и дали е приложимо едно от следните: (i) дали сте дали съгласието си за една или повече конкретни цели; (ii) предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с вас и/или за всякакви негови преддоговорни задължения; (iii) обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което подлежите; (iv) обработването е свързано със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени ни; (v) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна.

Обърнете внимание, че съгласно някои закони може да ни бъде разрешено да обработваме информация, докато не възразите срещу такава обработка, като се откажете, без да се налага да разчитаме на съгласие или друго правно основание. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на лична информация е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Разкриване на информация

В зависимост от заявените Услуги или ако е необходимо за извършване на всяка транзакция или предоставяне на която и да е Услуга, която сте поискали, ние може да споделим вашата информация с нашите филиали, договорни компании и доставчици на услуги (наричани заедно „Доставчици на услуги“), на които разчитаме да съдействат в работа на уебсайта и услугите, достъпни за вас и чиито политики за поверителност са в съответствие с нашите или които се съгласяват да спазват нашите политики по отношение на личната информация. Ние няма да споделяме никаква лична информация с трети страни и няма да споделяме никаква информация с несвързани трети страни.

Доставчиците на услуги не са упълномощени да използват или разкриват вашата информация, освен ако е необходимо за извършване на услуги от наше име или за спазване на законови изисквания. Доставчиците на услуги получават информацията, от която се нуждаят, само за да изпълняват определените от тях функции и ние не ги упълномощаваме да използват или разкриват предоставената информация за техни собствени маркетингови или други цели.

Запазване на информация

Ние ще запазим и използваме вашата лична информация за периода, необходим за спазване на нашите законови задължения, за прилагане на нашите споразумения, разрешаване на спорове и освен ако не се изисква или е разрешен по-дълъг период на съхранение от закона.

Можем да използваме всички обобщени данни, извлечени от или включващи вашата лична информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който би ви идентифицирал лично. След изтичане на периода на съхранение Личната информация се изтрива. Поради това правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат приложени след изтичане на периода на съхранение.

Закони за защита на данните

ЕС - Закон за GDPR (Общ регламент за защита на данните).

На 25 май 2018 г Общ регламент за защита на данните (GDPR) е напълно приложим в целия Европейски съюз (ЕС), създавайки по-висок стандарт за защита на данните, поверителност и сигурност при обработката на лични данни от ЕС. GDPR се прилага за обработването на лични данни, независимо къде по света се извършва това, и засяга всяка компания, която обработва личните данни на граждани на ЕС и други в рамките на ЕС.

Бихме искали да сме сигурни, че сте напълно запознати с всичките си права за защита на данните. Всеки потребител има следните права.

 • Право на достъп – Имате право да поискате копия на вашите лични данни. Може да ви таксуваме малка такса за тази услуга.
 • Право на коригиране – имате право да поискате да коригираме всяка информация, която смятате за неточна. Вие също имате право да поискате да допълним информацията, която смятате за непълна.
 • Право на изтриване – имате право да поискате да изтрием вашите лични данни при определени условия.
 • Право на ограничаване на обработването – имате право да поискате да ограничим обработването на вашите лични данни при определени условия.
 • Право на възражение срещу обработването – имате право да възразите срещу обработването от наша страна на вашите лични данни при определени условия.
 • Право на преносимост на данните – имате право да поискате да прехвърлим данните, които сме събрали, на друга организация или директно на вас при определени условия.

Изпращане на заявки по GDPR Всички жители на ЕС могат да подават заявки за GDPR онлайн на traveltipsparis форма за контакти.

CCPA (Калифорнийски закон за защита на личните данни на потребителите)

Сайтът Калифорнийски закон за поверителността на потребителите от 2018 г (CCPA) дава на потребителите повече контрол върху личната информация, която фирмите събират за тях, а разпоредбите на CCPA предоставят насоки как да прилагат закона. Този забележителен закон гарантира нови права за поверителност на потребителите в Калифорния, включително:

 • Право да знаете: Можете да поискате бизнесът да ви разкрие: (1) категориите и/или конкретни части от лична информация, които е събрал за вас, (2) категориите източници за тази лична информация, (3) целите за които бизнесът използва тази информация, (4) категориите трети страни, с които бизнесът разкрива информацията, и (5) категориите информация, които бизнесът продава или разкрива на трети страни. Можете да направите заявка за информация до два пъти годишно, безплатно.
 • Право на изтриване: Можете да поискате от фирмите да изтрият личната информация, която са събрали от вас, и да кажете на своите доставчици на услуги да направят същото, при спазване на определени изключения (като например ако фирмата е законно задължена да пази информацията).
 • Право на отказ от продажба или споделяне: Можете да поискате фирмите да спрат да продават или споделят вашата лична информация („отказ“), включително чрез активиран от потребителя глобален контрол за поверителност. Фирмите не могат да продават или споделят вашата лична информация, след като получат вашата заявка за отказ, освен ако по-късно не ги упълномощите да направят това отново.
 •  Право на недискриминация при упражняване на техните права по CCPA.

От 1 януари 2023 г. потребителите имат нови права в допълнение към горните, като например:

 • Право на коригиране: Можете да поискате от фирмите да коригират неточната информация, която имат за вас.
 • Право на ограничаване на използването и разкриването на чувствителна лична информация: Можете да наредите на фирмите да използват вашата чувствителна лична информация (например вашия социалноосигурителен номер, информация за финансова сметка, вашите точни данни за геолокация или вашите генетични данни) само за ограничени цели, като като предоставяне на услугите, които сте поискали.

Вие също имате право да бъдете уведомени, преди или в момента, в който фирмите събират вашата лична информация, за видовете лична информация, която събират, и какво могат да правят с тази информация. По принцип фирмите не могат да ви дискриминират за упражняване на правата ви съгласно CCPA. Бизнесът не може да ви накара да се откажете от тези права и всяка договорна клауза, която казва, че се отказвате от тези права, е неприложима.

Правото на отказ от CCPA дава възможност на бизнеса да нареди да не продава личната информация на своите посетители/клиенти на трета страна. Ако сте жител на Калифорния, по всяко време можете да оттеглите съгласието си, като щракнете върху  Не продавайте личната ми информация връзка.

Подаване на заявки по CCPA – жителите на Калифорния могат да подават заявки по CCPA онлайн на traveltipsparis форма за контакти.

Политика „Не проследявай“, както се изисква от Калифорнийския закон за защита на поверителността онлайн (CalOPPA)

Нашата услуга не отговаря на сигнали „Не проследявай“. Някои уебсайтове на трети страни обаче следят дейностите ви при сърфиране. Ако посещавате такива уебсайтове, можете да зададете предпочитанията си във вашия уеб браузър, за да информирате уебсайтове, които не искате да бъдат проследявани. Можете да активирате или деактивирате DNT, като посетите страницата с предпочитания или настройки на вашия уеб браузър. Можете да получите повече подробности, като посетите следната връзка https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/

Поверителност на децата, както се изисква от действието за защита на поверителността на децата онлайн (COPPA)

Ние не събираме съзнателно никаква лична информация от деца под 16-годишна възраст. Ако сте под 16-годишна възраст, моля, не изпращайте никаква лична информация чрез уебсайта и услугите. Ако имате причина да смятате, че дете под 16-годишна възраст ни е предоставило лична информация чрез уебсайта и услугите, моля свържете се с нас да поискате да изтрием Личната информация на това дете от нашите Услуги.

Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на интернет от децата си и да помагат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога да не предоставят лична информация чрез уебсайта и услугите без тяхно разрешение. Също така молим всички родители и законни настойници, които наблюдават грижите за децата, да вземат необходимите предпазни мерки, за да гарантират, че децата им са инструктирани никога да не дават лична информация, когато са онлайн, без тяхно разрешение.

Бисквитки

Нашият уебсайт и услуги използват „бисквитки“, за да ви помогнат да персонализирате вашето онлайн изживяване. Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър. Бисквитките се присвояват уникално на вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката. Ако изберете да откажете бисквитките, може да не успеете да изпитате напълно функциите на уебсайта и услугите.

Може да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за сигурност и персонализиране, за работа с уебсайта и услугите и за статистически цели. За допълнителна информация относно бисквитките, които събираме и тяхната цел, вижте нашия политика за бисквитки. Моля, имайте предвид, че имате възможност да приемете или откажете бисквитки. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки по подразбиране, но можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, ако предпочитате. Вашите избори на този сайт ще бъдат приложени само за този сайт. Можете да промените настройките си по всяко време, включително да оттеглите съгласието си, като отидете на връзката по-долу.

Може да използваме рекламни компании на трети страни, за да предоставяме съдържание и реклами, когато посещавате уебсайта, който може да използва бисквитки, както е отбелязано по-горе. Нашите рекламни партньори са изброени по-долу. Всеки от нашите рекламни партньори има своя Политика за поверителност за своите политики относно потребителските данни. За по-лесен достъп направихме хипервръзка към техните Политики за поверителност по-долу.

Партньорски маркетинг

Уебсайтът може да участва в партньорски маркетинг, който се извършва чрез вграждане на връзки за проследяване в уебсайта. Ако щракнете върху връзка за партньорско партньорство, във вашия браузър ще бъде поставена бисквитка за проследяване на всички продажби за целите на комисионните. Тези уебсайтове на трети страни (към които може да сте свързани) имат собствена политика за поверителност и условия за използване. Следователно Traveltipsparis не носи никаква отговорност и задължения, свързани със съдържанието и дейностите на тези сайтове.

traveltipsparis.com е участник в партньорската програма Travelpayouts, партньорската програма Get your guide и партньорската програма Welcomepickups.

Можете да се запознаете с техните политики за поверителност чрез връзките по-долу

Анализ на данни

Нашият уебсайт и услуги може да използват инструменти за анализ на трети страни, които използват бисквитки, уеб маяци или други подобни технологии за събиране на информация, за да събират стандартна информация за интернет дейност и използване. Събраната информация се използва за съставяне на статистически отчети за активността на потребителите, като например колко често потребителите посещават нашия уебсайт и услуги, какви страници посещават и за колко време и т.н. Използваме информацията, получена от тези инструменти за анализ, за да наблюдаваме ефективността и да подобряваме нашите Уеб сайт и услуги. Ние не използваме инструменти за анализ на трети страни за проследяване или събиране на каквато и да е лична информация за нашите Потребители и няма да свързваме никаква информация, събрана от статистическите отчети, с всеки отделен Потребител.

Понастоящем уебсайтът използва следните анализи на трети страни:

Google Analytics – тази услуга проследява използването на уебсайта и предоставя информация като препращащи уебсайтове и действия на потребителите на уебсайта. Можете да прочетете правилата на Google за обработка на данни чрез връзката по-долу.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Pingdom – Pingdom е инструмент за анализ на трета страна, използван за измерване на основната производителност на нашия уебсайт. Можете да прочетете тяхната политика за поверителност чрез връзката по-долу.

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

Не проследявайте сигнали

Някои браузъри включват функция „Не проследявай“, която сигнализира на посещаваните от вас уебсайтове, че не искате вашата онлайн активност да бъде проследявана. Проследяването не е същото като използването или събирането на информация във връзка с уебсайт. За тези цели проследяването се отнася до събиране на лична информация от потребители, които използват или посещават уебсайт или онлайн услуга, докато преминават през различни уебсайтове с течение на времето. Начинът, по който браузърите предават сигнала „Не проследявай“, все още не е единен. В резултат на това уебсайтът и услугите все още не са настроени да интерпретират или отговарят на сигнали „Не проследявай“, предавани от вашия браузър. Въпреки това, както е описано по-подробно в тази Политика, ние ограничаваме използването и събирането на вашата лична информация. За описание на протоколите „Не проследявай“ за браузъри и мобилни устройства или за да научите повече за наличните за вас възможности за избор, посетете internetcookies.com

Функции на социалните медии

Нашият уебсайт и услуги може да включват функции на социалните медии, като бутоните Facebook и Twitter, бутоните Споделяне на това и т.н. (наричани заедно „Функции на социалните медии“). Тези функции на социалните медии може да събират вашия IP адрес, коя страница посещавате на нашия уебсайт и услуги и може да зададат бисквитка, за да позволят на функциите на социалните медии да функционират правилно. Функциите на социалните медии се хостват или от съответните им доставчици, или директно на нашия уебсайт и услуги. Взаимодействието ви с тези функции на социалните медии се управлява от политиката за поверителност на съответните им доставчици.

Уебсайтът и услугите съдържат връзки към други ресурси, които не са собственост или контролирани от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други ресурси или трети страни. Насърчаваме ви да внимавате, когато напускате уебсайта и услугите, и да прочетете декларациите за поверителност на всеки един ресурс, който може да събира лична информация.

Информационна сигурност

Ние защитаваме предоставената от вас информация на компютърни сървъри в контролирана, защитена среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки в опит да защитим срещу неоторизиран достъп, използване, модификация и разкриване на лична информация под наш контрол и попечителство. Въпреки това не може да се гарантира предаване на данни през интернет или безжична мрежа.

Ето защо, въпреки че се стремим да защитим вашата лична информация, вие потвърждавате, че (i) има ограничения за сигурност и поверителност на интернет, които са извън нашия контрол; (ii) сигурността, целостта и поверителността на всяка информация и данни, обменени между вас и уебсайта и услугите, не могат да бъдат гарантирани; и (iii) всяка такава информация и данни могат да бъдат прегледани или подправени по време на транзит от трета страна, въпреки всички усилия.

Нарушение на данните

В случай, че разберем, че сигурността на уебсайта и услугите е била компрометирана или личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки срещу сигурността или измами, ние си запазваме правото да се предприемат разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на сигурността на данните, ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че има разумен риск от увреждане на Потребителя в резултат на нарушението или ако уведомлението се изисква по друг начин от закона. Когато го направим, ще публикуваме известие на уебсайта.

Промени и допълнения

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Уебсайта и Услугите, по всяко време по наше усмотрение. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Може също така да Ви уведомим по други начини по наша преценка, като например чрез информацията за контакт, която сте предоставили.

Актуализираната версия на тази Политика ще влезе в сила веднага след публикуването на преработената Политика, освен ако не е посочено друго. Продължаващото използване на уебсайта и услугите след датата на влизане в сила на ревизираната Политика (или друго подобно действие, посочено по това време) ще означава вашето съгласие с тези промени. Въпреки това, ние няма да използваме вашата лична информация без вашето съгласие по начин, съществено различен от заявения по време на събирането на вашата лична информация.

Общ отказ от отговорност

traveltipsparis.com положи всички усилия, за да гарантира, че цялата информация на уебсайта е тествана за точност. traveltipsparis.com не дава гаранции по отношение на резултатите, които ще видите от използването на информацията, предоставена на уебсайта. Ако бъдете пренасочени към уебсайт на трета страна, ваша отговорност е да прочетете политиката за поверителност и условията за използване на този уебсайт на трета страна.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. Чрез достъпа и използването на уебсайта и услугите и изпращането на вашата информация вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да осъществявате достъп или да използвате уебсайта и услугите.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания относно тази Политика, информацията, която съхраняваме за вас, или ако искате да упражните правата си, препоръчваме ви да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

https://traveltipsparis.com/contact/

Ние ще се опитаме да разрешим жалби и спорове и ще положим всички разумни усилия, за да уважим желанието ви да упражните правата си възможно най-бързо и при всички случаи в рамките на сроковете, предвидени от приложимите закони за защита на данните.

Този документ е последно актуализиран на 13 април 2023 г