Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se je chránit prostřednictvím dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů („Zásady“). Tyto zásady popisují typy informací, které od vás můžeme shromažďovat nebo které můžete poskytnout („osobní údaje“) na traveltipsparis.com webové stránky (dále jen „webová stránka“ nebo „služba“) a jakékoli její související produkty a služby (souhrnně „služby“) a naše postupy pro shromažďování, používání, údržbu, ochranu a zveřejňování těchto osobních údajů. Popisuje také možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o naše používání vašich osobních údajů, a jak k nim můžete přistupovat a aktualizovat je.

Tyto Zásady jsou právně závaznou dohodou mezi vámi („Uživatel“, „vy“ nebo „váš“) a provozovatelem této webové stránky („Provozovatel“, „my“, „nás“ nebo „náš“). Pokud uzavíráte tuto smlouvu jménem podniku nebo jiného právního subjektu, prohlašujete, že máte oprávnění zavázat takový subjekt touto smlouvou, v takovém případě se výrazy „Uživatel“, „vy“ nebo „váš“ vztahují na k takovému subjektu. Pokud takové oprávnění nemáte nebo nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nesmíte tuto smlouvu přijmout a nesmíte přistupovat na web a služby a používat je. Vstupem na web a služby a jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami těchto zásad. Tyto zásady se nevztahují na praktiky společností, které nevlastníme ani nekontrolujeme, ani na jednotlivce, které nezaměstnáváme ani neřídíme.

Automatický sběr informací

Když otevřete webovou stránku, naše servery automaticky zaznamenávají informace, které váš prohlížeč odesílá. Tato data mohou zahrnovat informace, jako je IP adresa vašeho zařízení, typ a verze prohlížeče, typ a verze operačního systému, jazykové preference nebo webová stránka, kterou jste navštívili, než jste navštívili web a služby, stránky webu a služby, které navštívíte , čas strávený na těchto stránkách, informace, které na webu hledáte, časy a data přístupu a další statistiky.

Automaticky shromážděné informace se používají pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke stanovení statistických informací týkajících se používání a návštěvnosti webových stránek a služeb. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány způsobem, který by identifikoval konkrétního uživatele systému.

Použití a zpracování shromážděných informací

Při zpracování osobních údajů vystupujeme jako správce údajů a zpracovatel údajů, pokud s vámi neuzavřeme smlouvu o zpracování údajů, v takovém případě byste byli správcem údajů a my zpracovatelem údajů.

Naše role se také může lišit v závislosti na konkrétní situaci týkající se osobních údajů. Jednáme jako správce údajů, když vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů, které jsou nezbytné k zajištění vašeho přístupu a používání webových stránek a služeb. V takových případech jsme správcem údajů, protože určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů.

V situacích, kdy prostřednictvím Webu a Služeb zadáváte Osobní údaje, jednáme jako zpracovatel údajů. Předané Osobní údaje nevlastníme, nekontrolujeme ani o nich nerozhodujeme a tyto Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v souladu s vašimi pokyny. V takových případech vystupuje Uživatel poskytující osobní údaje jako správce údajů.

Abychom vám zpřístupnili webové stránky a služby nebo abychom splnili zákonnou povinnost, možná budeme muset shromažďovat a používat určité osobní údaje. Pokud neposkytnete informace, které požadujeme, možná vám nebudeme schopni poskytnout požadované produkty nebo služby. Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity pro následující účely:

 • Odpovídejte na dotazy a nabídněte podporu
 • Provozovat a provozovat webové stránky a služby

Zpracování vašich osobních údajů závisí na tom, jak interagujete s webovými stránkami a službami, kde se ve světě nacházíte a pokud platí jedna z následujících podmínek: (i) udělili jste svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů; (ii) poskytnutí informací je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a/nebo pro jakékoli její předsmluvní závazky; (iii) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na vás vztahuje; (iv) zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena; (v) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

Všimněte si, že podle některých právních předpisů nám může být povoleno zpracovávat informace, dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku tím, že se odhlásíte, aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný právní základ. V každém případě Vám rádi upřesníme konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným k uzavření smlouvy.

Zveřejňování informací

V závislosti na požadovaných službách nebo podle potřeby k dokončení jakékoli transakce nebo poskytnutí jakékoli služby, o kterou jste požádali, můžeme vaše informace sdílet s našimi přidruženými společnostmi, smluvními společnostmi a poskytovateli služeb (souhrnně „Poskytovatelé služeb“), na které se spoléháme, že vám pomohou při provozování webových stránek a služeb, které máte k dispozici a jejichž zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s našimi nebo které souhlasí s tím, že se budou řídit našimi zásadami týkajícími se osobních údajů. Nebudeme sdílet žádné osobně identifikovatelné informace s třetími stranami a nebudeme sdílet žádné informace s nepřidruženými třetími stranami.

Poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat nebo zveřejňovat vaše informace s výjimkou případů, kdy je to nutné k provádění služeb naším jménem nebo k plnění zákonných požadavků. Poskytovatelé služeb dostávají informace, které potřebují pouze k tomu, aby mohli vykonávat své určené funkce, a my je neopravňujeme používat nebo zveřejňovat jakékoli poskytnuté informace pro vlastní marketingové nebo jiné účely.

Uchovávání informací

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností, k vymáhání našich dohod, řešení sporů a pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání.

Můžeme použít jakékoli agregované údaje odvozené z nebo začleněné vaše osobní údaje poté, co je aktualizujete nebo smažete, ale ne způsobem, který by vás osobně identifikoval. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Po uplynutí doby uchovávání proto nelze vymáhat právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

Zákony o ochraně dat

EU - zákon GDPR (General Data Protection Regulation).

Dne 25. května 2018 se Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je plně vymahatelná v celé Evropské unii (EU), čímž vytváří vyšší standard pro ochranu dat, soukromí a bezpečnost pro zpracování osobních údajů z EU. GDPR se vztahuje na zpracování osobních údajů bez ohledu na to, kde na světě k němu dochází, a dotýká se každé společnosti, která zpracovává osobní údaje občanů EU a dalších osob v rámci EU.

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má nárok na následující práva.

 • Právo na přístup – Máte právo požadovat kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.
 • Právo na opravu – Máte právo požadovat, abychom opravili jakékoli informace, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, o kterých se domníváte, že jsou neúplné.
 • Právo na výmaz – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek vymazali vaše osobní údaje.
 • Právo na omezení zpracování – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování – za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů – Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek předali údaje, které jsme shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám.

Odesílání požadavků GDPR Každý obyvatel EU může podat žádost o GDPR online na traveltipsparis Kontaktní formulář.

CCPA (kalifornský zákon na ochranu soukromí spotřebitelů)

Na stránkách Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (CCPA) poskytuje spotřebitelům větší kontrolu nad osobními údaji, které o nich podniky shromažďují, a předpisy CCPA poskytují pokyny, jak tento zákon implementovat. Tento přelomový zákon zajišťuje spotřebitelům v Kalifornii nová práva na soukromí, včetně:

 • Právo vědět: Můžete požádat, aby vám firma sdělila: (1) kategorie a/nebo konkrétní části osobních údajů, které o vás shromáždila, (2) kategorie zdrojů těchto osobních údajů, (3) účely pro které firma tyto informace používá, (4) kategorie třetích stran, kterým firma tyto informace sděluje, a (5) kategorie informací, které firma prodává nebo zpřístupňuje třetím stranám. Žádost o informace můžete podat až dvakrát ročně, a to zdarma.
 • Právo na smazání: Můžete požádat, aby podniky vymazaly osobní údaje, které od vás shromáždily, a sdělit jejich poskytovatelům služeb, aby učinili totéž, s výhradou určitých výjimek (například pokud je podnik ze zákona povinen tyto informace uchovávat).
 • Právo odmítnout prodej nebo sdílení: Můžete požádat firmy, aby přestaly prodávat nebo sdílet vaše osobní údaje („odhlášení“), a to i prostřednictvím uživatelem povoleného globálního řízení ochrany osobních údajů. Firmy nemohou prodávat nebo sdílet vaše osobní údaje poté, co obdrží vaši žádost o odhlášení, pokud jim to později znovu nepovolíte.
 •  Právo na nediskriminaci při výkonu svých práv CCPA.

Od 1. ledna 2023 mají spotřebitelé kromě výše uvedených práv i nová práva, například:

 • Právo na opravu: Můžete požádat firmy, aby opravily nepřesné informace, které o vás mají.
 • Právo omezit použití a zveřejnění citlivých osobních údajů: Podnikům můžete nařídit, aby vaše citlivé osobní údaje (například vaše rodné číslo, informace o finančním účtu, vaše přesné geolokační údaje nebo vaše genetické údaje) používaly pouze pro omezené účely, jako je např. jako poskytování vámi požadovaných služeb.

Máte také právo být informováni o typech osobních údajů, které shromažďují, a o tom, co s těmito informacemi mohou dělat, dříve, než nebo v okamžiku, kdy podniky shromažďují vaše osobní údaje. Obecně vás podniky nemohou diskriminovat za uplatňování vašich práv podle zákona CCPA. Firmy vás nemohou donutit se těchto práv vzdát a jakékoli smluvní ustanovení, které říká, že se těchto práv vzdáváte, je nevymahatelné.

Právo odmítnout CCPA dává možnost nařídit firmě, aby neprodávala osobní údaje svého návštěvníka/zákazníka třetí straně. Pokud jste rezidentem Kalifornie, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat kliknutím na  Neprodávejte mé osobní údaje odkaz.

Odesílání žádostí CCPA – obyvatelé Kalifornie mohou žádosti CCPA podávat online na traveltipsparis Kontaktní formulář.

Zásady „nesledovat“, jak to vyžaduje kalifornský zákon na ochranu soukromí online (CalOPPA)

Naše služba nereaguje na signály Do Not Track. Některé webové stránky třetích stran však sledují vaše aktivity při prohlížení. Pokud takové webové stránky navštěvujete, můžete ve svém webovém prohlížeči nastavit své předvolby, abyste webové stránky informovali, že nechcete být sledováni. DNT můžete povolit nebo zakázat na stránce předvoleb nebo nastavení vašeho webového prohlížeče. Další podrobnosti můžete získat na následujícím odkazu https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/

Soukromí dětí, jak to vyžaduje akce na ochranu soukromí dětí online (COPPA)

Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, neposílejte prosím žádné osobní údaje prostřednictvím webových stránek a služeb. Pokud máte důvod se domnívat, že nám prostřednictvím webových stránek a služeb poskytlo osobní údaje dítě mladší 16 let, prosím kontaktujte nás požadovat, abychom vymazali osobní údaje tohoto dítěte z našich služeb.

Vyzýváme rodiče a zákonné zástupce, aby sledovali používání internetu jejich dětmi a pomáhali prosazovat tyto Zásady tím, že svým dětem dáme pokyn, aby nikdy neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím webových stránek a služeb bez jejich svolení. Rovněž žádáme, aby všichni rodiče a zákonní zástupci dohlížející na péči o děti přijali nezbytná opatření, aby zajistili, že jejich děti budou poučeny, aby nikdy neposkytovaly osobní údaje, když jsou online, bez jejich svolení.

Soubory cookie

Naše webové stránky a služby používají „cookies“, aby vám pomohly personalizovat váš online zážitek. Cookie je textový soubor, který server webové stránky umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze používat ke spouštění programů ani k doručování virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny vám a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala. Pokud se rozhodnete cookies odmítnout, možná nebudete moci plně využívat funkce webových stránek a služeb.

Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro zabezpečení a personalizaci, provozování webových stránek a služeb a pro statistické účely. Další informace o souborech cookie, které shromažďujeme, a jejich účelu naleznete v našich zásady používání souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že máte možnost přijmout nebo odmítnout soubory cookie. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie ve výchozím nastavení, ale pokud chcete, můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal. Vaše volby na tomto webu budou použity pouze pro tento web. Své nastavení můžete kdykoli změnit, včetně odvolání souhlasu, kliknutím na níže uvedený odkaz.

Můžeme využít reklamní společnosti třetích stran k poskytování obsahu a reklam, když navštívíte webové stránky, které mohou používat soubory cookie, jak je uvedeno výše. Naši reklamní partneři jsou uvedeni níže. Každý z našich reklamních partnerů má své zásady ochrany osobních údajů pro své zásady týkající se uživatelských údajů. Pro snazší přístup jsme odkazovali níže na jejich zásady ochrany osobních údajů.

Affiliate marketing

Web se může zapojit do affiliate marketingu, který se provádí vložením sledovacích odkazů na web. Pokud kliknete na odkaz pro přidružené partnerství, bude do vašeho prohlížeče umístěn soubor cookie pro sledování veškerých prodejů pro účely provizí. Tyto webové stránky třetích stran (na které můžete být propojeni) mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití. Traveltipsparis proto nenese žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto stránek.

traveltipsparis.com je účastníkem affiliate programu Travelpayouts, affiliate programu Get your guide a affiliate programu Welcomepickups.

Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst prostřednictvím níže uvedených odkazů

Analytika dat

Naše webové stránky a služby mohou používat analytické nástroje třetích stran, které používají soubory cookie, webové majáky nebo jiné podobné technologie shromažďování informací ke shromažďování standardních informací o internetové aktivitě a používání. Shromážděné informace se používají k sestavování statistických zpráv o aktivitě uživatele, jako je například to, jak často uživatelé navštěvují naše webové stránky a služby, jaké stránky navštěvují a jak dlouho atd. Informace získané z těchto analytických nástrojů používáme ke sledování výkonu a zlepšování našich služeb. Webové stránky a služby. Nepoužíváme analytické nástroje třetích stran ke sledování nebo shromažďování jakýchkoli osobně identifikovatelných informací o našich Uživatelích a nebudeme spojovat žádné informace shromážděné ze statistických zpráv s žádným jednotlivým Uživatelem.

Web v současné době používá následující analýzy třetích stran:

Google Analytics – tato služba sleduje používání webových stránek a poskytuje informace, jako jsou odkazující webové stránky a akce uživatelů na webových stránkách. Zásady zpracování údajů společnosti Google si můžete přečíst prostřednictvím níže uvedeného odkazu.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Pingdom – Pingdom je analytický nástroj třetí strany používaný k měření základního výkonu našich webových stránek. Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst prostřednictvím níže uvedeného odkazu.

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

Nesledovat signály

Některé prohlížeče obsahují funkci Do Not Track, která navštěvovaným webům signalizuje, že si nepřejete sledovat svou online aktivitu. Sledování není totéž jako používání nebo shromažďování informací v souvislosti s webovou stránkou. Pro tyto účely se sledování týká shromažďování osobních údajů od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují webové stránky nebo online službu, když se v průběhu času pohybují na různých webových stránkách. Způsob, jakým prohlížeče komunikují signál Do Not Track, zatím není jednotný. V důsledku toho Webové stránky a Služby ještě nejsou nastaveny tak, aby interpretovaly nebo reagovaly na signály Do Not Track komunikované vaším prohlížečem. I tak, jak je podrobněji popsáno v těchto Zásadách, omezujeme naše používání a shromažďování vašich osobních údajů. Chcete-li získat popis protokolů Do Not Track pro prohlížeče a mobilní zařízení nebo se dozvědět více o možnostech, které máte k dispozici, navštivte internetcookies.com

Funkce sociálních médií

Naše webové stránky a služby mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako jsou tlačítka Facebook a Twitter, tlačítka Sdílet toto atd. (souhrnně „Funkce sociálních médií“). Tyto funkce sociálních médií mohou shromažďovat vaši IP adresu, jakou stránku na našem webu a našich službách navštěvujete a mohou nastavit soubor cookie, aby funkce sociálních sítí fungovaly správně. Funkce sociálních médií jsou hostovány buď jejich příslušnými poskytovateli, nebo přímo na našich webových stránkách a našich službách. Vaše interakce s těmito funkcemi sociálních médií se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů.

Webové stránky a služby obsahují odkazy na jiné zdroje, které nevlastníme ani neřídíme. Uvědomte si prosím, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů těchto jiných zdrojů nebo třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si byli vědomi toho, když opustíte webové stránky a služby, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého zdroje, který může shromažďovat osobní údaje.

Informační bezpečnost

Informace, které poskytujete, zabezpečujeme na počítačových serverech v kontrolovaném, bezpečném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Udržujeme přiměřená administrativní, technická a fyzická ochranná opatření ve snaze chránit před neoprávněným přístupem, používáním, úpravami a zveřejněním osobních údajů, které máme pod kontrolou a v opatrování. Nelze však zaručit přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť.

Proto, zatímco se snažíme chránit vaše osobní údaje, berete na vědomí, že (i) existují bezpečnostní a soukromí omezení internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) nelze zaručit bezpečnost, integritu a soukromí jakýchkoli informací a dat vyměňovaných mezi vámi a webovou stránkou a službami; a (iii) jakékoli takové informace a data může při přenosu prohlížet nebo s nimi manipulovat třetí strana, a to i přes maximální úsilí.

Únik dat

V případě, že se dozvíme, že bezpečnost webových stránek a služeb byla ohrožena nebo že osobní údaje uživatelů byly prozrazeny nespřízněným třetím stranám v důsledku externí aktivity, včetně, ale nejen, bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijmout přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznamování orgánům činným v trestním řízení a spolupráce s nimi. V případě porušení ochrany údajů vynaložíme přiměřené úsilí, abychom dotčené osoby informovali, pokud se domníváme, že existuje přiměřené riziko újmy Uživateli v důsledku porušení nebo pokud je oznámení jinak vyžadováno zákonem. Jakmile tak učiníme, uveřejníme oznámení na webových stránkách.

Změny a doplňky

Vyhrazujeme si právo kdykoli podle našeho uvážení upravit tyto zásady nebo jejich podmínky týkající se webových stránek a služeb. Jakmile tak učiníme, upravíme aktualizované datum ve spodní části této stránky. Můžeme vám také poskytnout upozornění jinými způsoby podle našeho uvážení, například prostřednictvím vámi poskytnutých kontaktních údajů.

Aktualizovaná verze těchto zásad vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění revidovaných zásad, pokud není uvedeno jinak. Vaše další používání webových stránek a služeb po datu účinnosti revidovaných zásad (nebo takového jiného aktu specifikovaného v té době) bude představovat váš souhlas s těmito změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme používat vaše osobní údaje způsobem podstatně odlišným, než jaký byl uveden v době shromažďování vašich osobních údajů.

Obecné vyloučení odpovědnosti

traveltipsparis.com vynaložil veškeré úsilí, aby zajistil, že všechny informace na webových stránkách byly testovány na přesnost. traveltipsparis.com neposkytuje žádné záruky ohledně výsledků, které uvidíte při používání informací uvedených na webových stránkách. Pokud budete přesměrováni na webovou stránku třetí strany, je vaší odpovědností přečíst si zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití této webové stránky třetí strany.

Přijetí této zásady

Potvrzujete, že jste si přečetli tyto zásady a souhlasíte se všemi jejich podmínkami. Přístupem a používáním webových stránek a služeb a odesláním vašich informací souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito zásadami. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek těchto Zásad, nejste oprávněni přistupovat na web a služby ani je používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti týkající se těchto Zásad, informací, které o vás uchováváme, nebo pokud chcete uplatnit svá práva, doporučujeme vám kontaktovat nás pomocí níže uvedených údajů:

https://traveltipsparis.com/contact/

Pokusíme se vyřešit stížnosti a spory a vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom dodrželi vaše přání uplatnit svá práva co nejrychleji a v každém případě ve lhůtách stanovených platnými zákony na ochranu údajů.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 13. dubna 2023