Privacybeleid

We respecteren uw privacy en zetten ons in om deze te beschermen door ons te houden aan dit privacybeleid ("Beleid"). Dit beleid beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u mogelijk verstrekt ("Persoonlijke informatie") op de traveltipsparis.com website ("Website" of "Dienst") en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk "Diensten"), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die Persoonlijke Informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u deze kunt openen en bijwerken.

Dit beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en deze websitebeheerder ("Operator", "wij", "ons" of "onze"). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om deze entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" zullen verwijzen aan een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u deze overeenkomst niet te accepteren en mag u geen toegang krijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website en services, erkent u dat u de voorwaarden van dit beleid hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op personen die we niet in dienst hebben of beheren.

Automatische verzameling van informatie

Wanneer u de Website opent, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, type en versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website en Diensten kwam, pagina's van de Website en Diensten die u bezoekt , de tijd die op die pagina's is doorgebracht, informatie waarnaar u op de website zoekt, toegangstijden en -data en andere statistieken.

Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie vast te stellen met betrekking tot het gebruik en verkeer van de website en services. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Wij treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker bij het omgaan met persoonlijke informatie, tenzij we een gegevensverwerkingsovereenkomst met u hebben gesloten, in welk geval u de gegevensbeheerder bent en wij de gegevensverwerker.

Onze rol kan ook verschillen afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot persoonlijke informatie. We handelen in de hoedanigheid van gegevensbeheerder wanneer we u vragen om uw persoonlijke informatie in te dienen die nodig is om uw toegang tot en gebruik van de website en diensten te waarborgen. In dergelijke gevallen zijn wij een verwerkingsverantwoordelijke omdat wij het doel en de middelen voor de verwerking van persoonlijke informatie bepalen.

Wij handelen in de hoedanigheid van gegevensverwerker in situaties waarin u persoonlijke informatie verstrekt via de website en services. Wij zijn niet de eigenaar van, controleren of nemen geen beslissingen over de ingediende persoonlijke informatie, en dergelijke persoonlijke informatie wordt alleen verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen treedt de gebruiker die persoonlijke informatie verstrekt op als gegevensbeheerder.

Om de Website en Diensten voor u beschikbaar te stellen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, moeten we mogelijk bepaalde Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk de gevraagde producten of diensten niet leveren. Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Vragen beantwoorden en ondersteuning bieden
 • Uitvoeren en exploiteren van de website en services

Het verwerken van uw Persoonsgegevens is afhankelijk van hoe u omgaat met de Website en Diensten, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; (ii) het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend; (v) verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Houd er rekening mee dat het ons onder sommige wetgevingen is toegestaan om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking door u af te melden, zonder dat u hoeft te vertrouwen op toestemming of enige andere rechtsgrondslag. In elk geval verduidelijken we graag de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke informatie een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Vrijgeven van informatie

Afhankelijk van de aangevraagde Services of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde Service te leveren, kunnen we uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, gecontracteerde bedrijven en serviceproviders (gezamenlijk "Serviceproviders") waarop we vertrouwen om te helpen bij de werking van de Website en Services die voor u beschikbaar zijn en wiens privacybeleid in overeenstemming is met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot persoonlijke informatie. We zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden en zullen geen informatie delen met niet-gelieerde derden.

Serviceproviders zijn niet bevoegd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dit nodig is om namens ons diensten uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Serviceproviders krijgen alleen de informatie die ze nodig hebben om hun toegewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

Bewaren van informatie

We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze overeenkomsten af te dwingen, geschillen op te lossen en tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet.

We kunnen alle geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van of waarin uw persoonlijke informatie is opgenomen nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Wetgeving inzake gegevensbescherming

EU - AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Wet

Op 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is volledig afdwingbaar in de hele Europese Unie (EU), waardoor een hogere standaard wordt gecreëerd voor gegevensbescherming, privacy en beveiliging voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU. De AVG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, ongeacht waar ter wereld dat plaatsvindt, en heeft gevolgen voor elk bedrijf dat de persoonsgegevens van EU-burgers en anderen binnen de EU verwerkt.

We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op de volgende rechten.

 • Het recht op inzage – U heeft het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Voor deze service kunnen wij u een kleine vergoeding in rekening brengen.
 • Het recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken dat wij informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
 • Het recht om te wissen – U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – Je hebt het recht om te verzoeken dat we de gegevens die we hebben verzameld overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan jou, onder bepaalde voorwaarden.

Het indienen van AVG-verzoeken Alle inwoners van de EU kunnen AVG-verzoeken online indienen bij de traveltipsparis Contact Formulier.

CCPA (Californische consumentenprivacywet)

De California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) geeft consumenten meer controle over de persoonlijke informatie die bedrijven over hen verzamelen en de CCPA-regelgeving biedt richtlijnen voor het implementeren van de wet. Deze baanbrekende wet verzekert nieuwe privacyrechten voor Californische consumenten, waaronder:

 • Recht om te weten: u kunt verzoeken dat een bedrijf aan u openbaar maakt: (1) de categorieën en/of specifieke stukken persoonlijke informatie die zij over u hebben verzameld, (2) de categorieën van bronnen voor die persoonlijke informatie, (3) de doeleinden waarvoor het bedrijf die informatie gebruikt, (4) de categorieën van derden met wie het bedrijf de informatie vrijgeeft, en (5) de categorieën van informatie die het bedrijf verkoopt of openbaar maakt aan derden. U kunt maximaal twee keer per jaar kosteloos een verzoek om kennis doen.
 • Recht op verwijdering: u kunt bedrijven verzoeken om persoonlijke informatie die ze van u hebben verzameld te verwijderen en hun serviceproviders vertellen hetzelfde te doen, behoudens bepaalde uitzonderingen (bijvoorbeeld als het bedrijf wettelijk verplicht is om de informatie te bewaren).
 • Recht om u af te melden voor verkoop of delen: u kunt bedrijven verzoeken om te stoppen met het verkopen of delen van uw persoonlijke informatie ("opt-out"), onder meer via een door de gebruiker ingeschakelde wereldwijde privacycontrole. Bedrijven kunnen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of delen nadat ze uw opt-outverzoek hebben ontvangen, tenzij u hen later toestemming geeft om dit opnieuw te doen.
 •  Het recht op non-discriminatie voor het uitoefenen van hun CCPA-rechten.

Per 1 januari 2023 hebben consumenten naast bovenstaande nieuwe rechten, zoals:

 • Recht op correctie: u kunt bedrijven vragen om onjuiste informatie die zij over u hebben te corrigeren.
 • Recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken: u kunt bedrijven opdracht geven om uw gevoelige persoonlijke informatie (bijvoorbeeld uw burgerservicenummer, financiële rekeninginformatie, uw precieze geolocatiegegevens of uw genetische gegevens) alleen voor beperkte doeleinden te gebruiken, zoals als het leveren van de door u gevraagde diensten.

U hebt ook het recht om, voordat of op het moment dat bedrijven uw persoonlijke informatie verzamelen, op de hoogte te worden gesteld van de soorten persoonlijke informatie die zij verzamelen en wat zij met die informatie kunnen doen. Over het algemeen mogen bedrijven u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA. Bedrijven kunnen u niet dwingen afstand te doen van deze rechten, en elke contractbepaling waarin staat dat u afstand doet van deze rechten, is niet afdwingbaar.

Het recht om af te zien van de CCPA geeft een bedrijf de mogelijkheid om de persoonlijke informatie van bezoekers/klanten niet aan derden te verkopen. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u op elk moment uw toestemming intrekken door te klikken op de  Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen koppeling.

CCPA-aanvragen indienen – Inwoners van Californië kunnen online CCPA-aanvragen indienen bij de traveltipsparis Contact Formulier.

"Do Not Track"-beleid zoals vereist door de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Onze Service reageert niet op Do Not Track-signalen. Sommige websites van derden houden echter wel uw browse-activiteiten bij. Als u dergelijke websites bezoekt, kunt u uw voorkeuren in uw webbrowser instellen om websites te laten weten dat u niet wilt worden gevolgd. U kunt DNT in- of uitschakelen door naar de voorkeuren- of instellingenpagina van uw webbrowser te gaan. U kunt meer informatie krijgen door de volgende link te bezoeken https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/

Privacy van kinderen zoals vereist door de online privacybeschermingsactie voor kinderen (COPPA)

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u geen persoonlijke informatie in via de website en services. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via de website en diensten, neem dan Neem contact met ons op om te verzoeken dat we de persoonlijke gegevens van dat kind uit onze services verwijderen.

We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via de website en diensten zonder hun toestemming. We vragen ook dat alle ouders en wettelijke voogden die toezicht houden op de zorg voor kinderen, de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen worden geïnstrueerd om nooit persoonlijke informatie vrij te geven als ze online zijn zonder hun toestemming.

Koekjes

Onze Website en Diensten gebruiken "cookies" om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar uw computer te sturen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de functies van de website en services niet volledig kunt ervaren.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor beveiliging en personalisatie, om de website en services te laten werken en voor statistische doeleinden. Voor meer informatie over de cookies die we verzamelen en hun doel, zie onze cookie beleid. Houd er rekening mee dat u de mogelijkheid heeft om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren standaard automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Uw keuzes op deze site worden alleen voor deze site toegepast. U kunt uw instellingen op elk moment wijzigen, inclusief het intrekken van uw toestemming, door naar de onderstaande link te gaan.

We kunnen externe advertentiebedrijven gebruiken om inhoud en advertenties weer te geven wanneer u de website bezoekt, die cookies kunnen gebruiken, zoals hierboven vermeld. Onze advertentiepartners staan hieronder vermeld. Elk van onze advertentiepartners heeft zijn eigen privacybeleid voor hun beleid met betrekking tot gebruikersgegevens. Voor eenvoudigere toegang hebben we een hyperlink gemaakt naar hun privacybeleid hieronder.

Affiliate-marketing

De website kan zich bezighouden met affiliate marketing, wat wordt gedaan door trackinglinks in de website in te sluiten. Als u op een link voor een aangesloten partnerschap klikt, wordt er een cookie in uw browser geplaatst om eventuele verkopen bij te houden ten behoeve van commissies. Deze websites van derden (waarnaar u mogelijk bent doorgelinkt) hebben hun eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden. Traveltipsparis draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en de activiteiten van deze sites.

traveltipsparis.com is een deelnemer aan het Travelpayouts-partnerprogramma, Get your guide-partnerprogramma en Welcomepickups-partnerprogramma.

U kunt hun privacybeleid raadplegen via onderstaande links

Gegevensanalyse

Onze website en services kunnen analysetools van derden gebruiken die cookies, webbakens of andere vergelijkbare technologieën voor het verzamelen van informatie gebruiken om standaard internetactiviteit en gebruiksinformatie te verzamelen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten samen te stellen over gebruikersactiviteit, zoals hoe vaak gebruikers onze website en services bezoeken, welke pagina's ze bezoeken en voor hoe lang, enz. We gebruiken de informatie die is verkregen uit deze analysetools om de prestaties te bewaken en onze Website en Diensten. We gebruiken geen analysetools van derden om persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers te volgen of te verzamelen en we zullen geen informatie die uit de statistische rapporten is verzameld, koppelen aan een individuele gebruiker.

De website gebruikt momenteel de volgende analyses van derden:

Google Analytics – deze service houdt het gebruik van de website bij en biedt informatie zoals verwijzende websites en gebruikersacties op de website. U kunt het gegevensverwerkingsbeleid van Google lezen via de onderstaande link.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Pingdom – Pingdom is een analysetool van derden die wordt gebruikt om de basisprestaties van onze website te meten. U kunt hun privacybeleid lezen via de onderstaande link.

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

Volg geen signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die aan websites die u bezoekt aangeeft dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online service gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd over verschillende websites bewegen. Hoe browsers het Do Not Track-signaal communiceren, is nog niet uniform. Als gevolg hiervan zijn de Website en Services nog niet ingesteld om Do Not Track-signalen die door uw browser worden gecommuniceerd, te interpreteren of erop te reageren. Toch beperken we ons gebruik en de verzameling van uw persoonlijke informatie, zoals in meer detail beschreven in dit beleid. Ga voor een beschrijving van Do Not Track-protocollen voor browsers en mobiele apparaten of voor meer informatie over de beschikbare keuzes naar internetcookies.com

Functies voor sociale media

Onze Website en Diensten kunnen functies voor sociale media bevatten, zoals de Facebook- en Twitter-knoppen, Share This-knoppen, enz. (gezamenlijk "Socialemediafuncties"). Deze Social Media-functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze Website en Services, en kunnen een cookie plaatsen om Social Media-functies correct te laten functioneren. Functies van sociale media worden gehost door hun respectieve providers of rechtstreeks op onze website en services. Uw interacties met deze Social Media-functies worden beheerst door het privacybeleid van hun respectieve providers.

De website en services bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de website en services verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

We beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie in onze controle en bewaring. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd.

Daarom erkent u, terwijl wij ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Website en Diensten worden uitgewisseld, kan niet worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen tijdens het transport door een derde partij worden bekeken of ermee worden geknoeid, ondanks alle mogelijke inspanningen.

Gegevenslek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de website en services is aangetast of dat persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons voor het recht om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Wanneer we dat doen, zullen we een bericht op de website plaatsen.

Wijzigingen en aanvullingen

We behouden ons het recht voor om dit beleid of de voorwaarden met betrekking tot de website en services op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit beleid wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het herziene beleid, tenzij anders aangegeven. Uw voortgezet gebruik van de Website en Services na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere op dat moment gespecificeerde handeling) vormt uw instemming met die wijzigingen. We zullen echter niet, zonder uw toestemming, uw persoonlijke informatie gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het moment dat uw persoonlijke informatie werd verzameld.

Algemene disclaimer

traveltipsparis.com heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website op juistheid is getest. traveltipsparis.com geeft geen garanties met betrekking tot de resultaten die u zult zien bij het gebruik van de informatie op de website. Als u wordt omgeleid naar een website van derden, is het uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van die website van derden te lezen.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website en services en uw informatie in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet gemachtigd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en services.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten heeft met betrekking tot dit beleid, de informatie die wij over u bewaren, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

https://traveltipsparis.com/contact/

We zullen proberen klachten en geschillen op te lossen en zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk te honoreren en in ieder geval binnen de tijdschema's voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 13 april 2023