Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej polityki prywatności („Polityka”). Niniejsza Polityka opisuje rodzaje informacji, które możemy od Ciebie gromadzić lub które możesz nam udostępniać („Dane osobowe”) na traveltipssparis.com („Witryna internetowa” lub „Usługa”) oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (łącznie „Usługi”), a także nasze praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych Danych Osobowych. Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki możesz uzyskać do nich dostęp i je aktualizować.

Niniejsza Polityka jest prawnie wiążącą umową między Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój”) a operatorem tej Witryny („Operator”, „my”, „nas” lub „nasz”). Jeśli zawierasz tę umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszą umową, w którym to przypadku terminy „Użytkownik”, „Ty” lub „Twój” odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli nie masz takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy, nie możesz jej zaakceptować i nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny i Usług ani z nich korzystać. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług i korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Automatyczne zbieranie informacji

Kiedy otwierasz Witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę. Dane te mogą obejmować informacje, takie jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzałeś przed przejściem do Witryny i Usług, strony Witryny i Usług, które odwiedzasz , czas spędzony na tych stronach, informacje, których szukasz w Witrynie, czasy i daty dostępu oraz inne statystyki.

Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania i ruchu w Serwisie i Usługach. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego Użytkownika systemu.

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

Podczas przetwarzania Danych osobowych działamy jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane, chyba że zawarliśmy z Tobą umowę o przetwarzaniu danych, w którym to przypadku Ty byłbyś administratorem danych, a my bylibyśmy podmiotem przetwarzającym dane.

Nasza rola może się również różnić w zależności od konkretnej sytuacji związanej z danymi osobowymi. Działamy w charakterze administratora danych, gdy prosimy Cię o podanie Danych Osobowych, które są niezbędne do zapewnienia Ci dostępu i korzystania z Witryny i Usług. W takich przypadkach jesteśmy administratorem danych, ponieważ to my ustalamy cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

Występujemy w charakterze podmiotu przetwarzającego dane w sytuacjach, gdy przekazujesz Dane Osobowe za pośrednictwem Witryny i Usług. Nie posiadamy, nie kontrolujemy ani nie podejmujemy decyzji dotyczących przesłanych Danych Osobowych, a takie Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z Twoimi instrukcjami. W takich przypadkach Użytkownik przekazujący Dane Osobowe pełni rolę administratora danych.

Aby udostępnić Ci Witrynę i Usługi lub spełnić obowiązek prawny, możemy być zmuszeni do zebrania i wykorzystania pewnych Danych Osobowych. Jeśli nie podasz informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci żądanych produktów lub usług. Wszelkie informacje, które zbieramy od Ciebie, mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • Odpowiadaj na zapytania i oferuj wsparcie
 • Prowadzić i obsługiwać Witrynę i Usługi

Przetwarzanie Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z Witryną i Usługami, gdzie się znajdujesz na świecie i czy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej określonych celów; (ii) podanie informacji jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy i/lub jakichkolwiek jej zobowiązań przedumownych; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Tobie; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy mieć prawo do przetwarzania informacji, dopóki nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu poprzez rezygnację, bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej podstawie prawnej. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Ujawnienie informacji

W zależności od żądanych Usług lub jeśli jest to konieczne do sfinalizowania dowolnej transakcji lub świadczenia dowolnej Usługi, o którą prosiłeś, możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, firmom zakontraktowanym i usługodawcom (łącznie „Dostawcy usług”), od których polegamy, aby pomóc w działania Witryny i Usług dostępnych dla Ciebie i których polityka prywatności jest zgodna z naszą lub którzy zgadzają się przestrzegać naszych zasad w odniesieniu do Danych Osobowych. Nie udostępnimy żadnych danych osobowych stronom trzecim ani nie udostępnimy żadnych informacji niepowiązanym stronom trzecim.

Dostawcy usług nie są upoważnieni do wykorzystywania ani ujawniania twoich informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. Dostawcy usług otrzymują informacje, których potrzebują wyłącznie w celu wykonywania wyznaczonych im funkcji, a my nie upoważniamy ich do wykorzystywania ani ujawniania jakichkolwiek dostarczonych informacji do ich własnych celów marketingowych lub innych.

Przechowywanie informacji

Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, egzekwowania naszych umów, rozstrzygania sporów oraz chyba, że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z Twoich Danych Osobowych lub zawierające je po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób, który umożliwiłby Twoją identyfikację osobistą. Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Przepisy dotyczące ochrony danych

UE - RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W dniu 25 maja 2018 r. o godz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest w pełni wykonalny w całej Unii Europejskiej (UE), tworząc wyższy standard ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych z UE. RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych niezależnie od tego, gdzie ma to miejsce na świecie, i wpływa na każdą firmę, która przetwarza dane osobowe obywateli UE i innych osób w UE.

Chcielibyśmy się upewnić, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa.

 • Prawo dostępu – Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.
 • Prawo do sprostowania – masz prawo zażądać, abyśmy poprawili wszelkie informacje, które uważasz za niedokładne. Masz również prawo zażądać uzupełnienia informacji, które uważasz za niekompletne.
 • Prawo do usunięcia – masz prawo zażądać usunięcia przez nas Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo zażądać, abyśmy przenieśli zebrane przez nas dane do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie, pod pewnymi warunkami.

Składanie wniosków RODO Każdy mieszkaniec UE może przesyłać wnioski dotyczące RODO online na stronie traveltipsparis Formularz kontaktowy.

CCPA (kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów)

The Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r (CCPA) zapewnia konsumentom większą kontrolę nad danymi osobowymi gromadzonymi na ich temat przez firmy, a przepisy CCPA zawierają wskazówki dotyczące wdrażania prawa. To przełomowe prawo zapewnia konsumentom z Kalifornii nowe prawa do prywatności, w tym:

 • Prawo do wiedzy: Możesz zażądać, aby firma ujawniła Ci: (1) kategorie i/lub określone dane osobowe, które zebrała na Twój temat, (2) kategorie źródeł tych danych osobowych, (3) cele dla których firma wykorzystuje te informacje, (4) kategorie stron trzecich, którym firma ujawnia informacje, oraz (5) kategorie informacji, które firma sprzedaje lub ujawnia stronom trzecim. Możesz bezpłatnie poprosić o informację maksymalnie dwa razy w roku.
 • Prawo do usunięcia: możesz zażądać, aby firmy usunęły zebrane od Ciebie dane osobowe i nakazać swoim usługodawcom, aby zrobili to samo, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków (np. jeśli firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania informacji).
 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania: Możesz zażądać, aby firmy zaprzestały sprzedaży lub udostępniania Twoich danych osobowych („rezygnacja”), w tym poprzez globalną kontrolę prywatności aktywowaną przez użytkownika. Firmy nie mogą sprzedawać ani udostępniać Twoich danych osobowych po otrzymaniu Twojej prośby o rezygnację, chyba że później upoważnisz je do tego ponownie.
 •  Prawo do niedyskryminacji przy korzystaniu z praw wynikających z CCPA.

Od 1 stycznia 2023 r. konsumenci mają nowe prawa oprócz powyższych, takie jak:

 • Prawo do poprawiania: możesz poprosić firmy o poprawienie niedokładnych informacji, które mają na Twój temat.
 • Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania poufnych danych osobowych: Możesz polecić firmom wykorzystywanie poufnych danych osobowych (na przykład numeru ubezpieczenia społecznego, informacji o koncie finansowym, dokładnych danych geolokalizacyjnych lub danych genetycznych) wyłącznie do ograniczonych celów, takich jak jako świadczenie usług, o które prosiłeś.

Masz również prawo do otrzymania powiadomienia, przed lub w momencie, w którym firmy zbierają Twoje dane osobowe, o rodzajach danych osobowych, które zbierają, oraz o tym, co mogą zrobić z tymi informacjami. Ogólnie rzecz biorąc, firmy nie mogą dyskryminować Cię za korzystanie z praw wynikających z CCPA. Firmy nie mogą zmusić Cię do zrzeczenia się tych praw, a każde postanowienie umowy, które mówi o zrzeczeniu się tych praw, jest niewykonalne.

Prawo do rezygnacji z CCPA daje możliwość nakazania firmie, aby nie sprzedawała danych osobowych gościa/klienta stronie trzeciej. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, klikając przycisk  Nie sprzedawać moich danych osobowych połączyć.

Składanie wniosków CCPA – mieszkańcy Kalifornii mogą składać wnioski CCPA online na stronie traveltipsparis Formularz kontaktowy.

Polityka „Nie śledź” zgodnie z wymogami kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA)

Nasz Serwis nie reaguje na sygnały Do Not Track. Jednak niektóre witryny stron trzecich śledzą Twoje działania związane z przeglądaniem. Jeśli odwiedzasz takie strony, możesz ustawić swoje preferencje w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony, że nie chcesz być śledzony. Możesz włączyć lub wyłączyć DNT, odwiedzając stronę preferencji lub ustawień swojej przeglądarki internetowej. Możesz uzyskać więcej informacji, odwiedzając poniższy link https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/

Prywatność dzieci zgodnie z wymogami działań dotyczących ochrony prywatności dzieci w Internecie (COPPA)

Nie zbieramy świadomie żadnych Danych Osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, prosimy nie przesyłać żadnych Danych Osobowych za pośrednictwem Witryny i Usług. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 16 lat przekazało nam Dane Osobowe za pośrednictwem Witryny i Usług, prosimy Skontaktuj się z nami zażądać usunięcia Danych Osobowych tego dziecka z naszych Usług.

Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem Witryny i Usług bez ich zgody. Prosimy również, aby wszyscy rodzice i opiekunowie prawni nadzorujący opiekę nad dziećmi podjęli niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że ich dzieci zostały poinstruowane, aby nigdy nie podawały danych osobowych w Internecie bez ich zgody.

Ciasteczka

Nasza Witryna i Usługi korzystają z plików „cookie”, aby pomóc Ci spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała do niego plik cookie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny i Usług.

Możemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i personalizacji, obsługi Witryny i Usług oraz do celów statystycznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzonych przez nas plików cookie i ich celu, zobacz nasze Polityka Cookie. Pamiętaj, że masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie, jeśli wolisz. Twoje wybory na tej stronie zostaną zastosowane tylko na tej stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia, w tym wycofać zgodę, wchodząc w poniższy link.

Możemy korzystać z zewnętrznych firm reklamowych w celu dostarczania treści i reklam podczas odwiedzania Witryny, które mogą wykorzystywać pliki cookie, jak wspomniano powyżej. Nasi partnerzy reklamowi są wymienieni poniżej. Każdy z naszych partnerów reklamowych ma swoją Politykę prywatności dotyczącą swoich zasad dotyczących danych użytkowników. Aby ułatwić dostęp, umieściliśmy poniżej hiperłącze do ich Polityki prywatności.

Marketing afiliacyjny

Witryna może angażować się w marketing afiliacyjny, który odbywa się poprzez osadzenie linków śledzących w Witrynie. Jeśli klikniesz link do partnerstwa partnerskiego, w Twojej przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie w celu śledzenia sprzedaży w celu uzyskania prowizji. Te strony internetowe osób trzecich (do których możesz zostać przekierowany) mają własną politykę prywatności i warunki użytkowania. W związku z tym Traveltipsparis nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z treścią i działalnością tych witryn.

traveltipsparis.com jest uczestnikiem programu partnerskiego Travelpayouts, programu partnerskiego Get your guide i programu partnerskiego Welcomepickups.

Możesz zapoznać się z ich polityką prywatności, korzystając z poniższych linków

Analityka danych

Nasza Witryna i Usługi mogą korzystać z narzędzi analitycznych innych firm, które wykorzystują pliki cookie, sygnały nawigacyjne lub inne podobne technologie gromadzenia informacji w celu zbierania standardowych informacji o aktywności w Internecie i użytkowaniu. Zebrane informacje służą do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności Użytkowników, takich jak częstotliwość odwiedzania przez Użytkowników naszej Witryny i Usług, jakie strony odwiedzają i jak długo itp. Używamy informacji uzyskanych z tych narzędzi analitycznych do monitorowania wydajności i ulepszania naszych Strona internetowa i usługi. Nie używamy narzędzi analitycznych stron trzecich do śledzenia lub gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych naszych Użytkowników i nie będziemy kojarzyć żadnych informacji zebranych z raportów statystycznych z żadnym indywidualnym Użytkownikiem.

Witryna korzysta obecnie z następujących narzędzi analitycznych stron trzecich:

Google Analytics – ta usługa śledzi korzystanie z Witryny i dostarcza informacji, takich jak strony odsyłające i działania użytkowników w Witrynie. Możesz przeczytać zasady przetwarzania danych Google, klikając poniższy link.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Pingdom – Pingdom to zewnętrzne narzędzie analityczne służące do pomiaru podstawowej wydajności naszej strony internetowej. Możesz przeczytać ich politykę prywatności, klikając poniższy link.

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że nie chcesz, aby Twoja aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co wykorzystywanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. W tym celu śledzenie odnosi się do zbierania danych osobowych od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają witrynę internetową lub usługę online podczas poruszania się po różnych witrynach w czasie. Sposób, w jaki przeglądarki przekazują sygnał Do Not Track, nie jest jeszcze jednolity. W rezultacie Witryna i Usługi nie są jeszcze skonfigurowane do interpretowania lub reagowania na sygnały Do Not Track przesyłane przez Twoją przeglądarkę. Mimo to, zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w niniejszej Polityce, ograniczamy wykorzystanie i gromadzenie Twoich danych osobowych. Aby uzyskać opis protokołów Do Not Track dla przeglądarek i urządzeń mobilnych lub dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach, odwiedź stronę internetcookies.com

Funkcje mediów społecznościowych

Nasza Witryna i Usługi mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka i Twittera, przyciski Udostępnij itp. (łącznie „Funkcje mediów społecznościowych”). Te Funkcje Mediów Społecznościowych mogą gromadzić Twój adres IP, informacje o tym, jaką stronę odwiedzasz w naszej Witrynie i Usługach oraz mogą ustawiać plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie Funkcji Mediów Społecznościowych. Funkcje mediów społecznościowych są hostowane przez odpowiednich dostawców lub bezpośrednio w naszej Witrynie i Usługach. Twoje interakcje z tymi funkcjami mediów społecznościowych podlegają polityce prywatności odpowiednich dostawców.

Witryna i Usługi zawierają łącza do innych zasobów, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych zasobów lub stron trzecich. Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas opuszczania Witryny i Usług oraz do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdego zasobu, który może gromadzić Dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które udostępniasz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych Osobowych pozostających pod naszą kontrolą i pod naszą opieką. Nie można jednak zagwarantować żadnej transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową.

Dlatego chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, potwierdzasz, że (i) istnieją ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, na które nie mamy wpływu; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między użytkownikiem a Witryną i Usługami; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub modyfikowane podczas przesyłania przez stronę trzecią, pomimo dołożenia wszelkich starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Witryny i Usług zostało naruszone lub Dane Osobowe Użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia racjonalnie odpowiednich środków, w tym między innymi dochodzenia i zgłaszania, a także powiadamiania i współpracy z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody Użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest wymagane przez prawo. Gdy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie w Witrynie.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki lub jej warunków związanych z Witryną i Usługami w dowolnym momencie według naszego uznania. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób według naszego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych.

Zaktualizowana wersja niniejszej Polityki wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Polityki (lub innego aktu określonego w tym czasie) będzie oznaczać zgodę na te zmiany. Jednak bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych Osobowych w sposób istotnie inny niż ten, który został określony w momencie zbierania Twoich Danych Osobowych.

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności

traveltipsparis.com dołożył wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte w Witrynie zostały sprawdzone pod kątem dokładności. traveltipsparis.com nie udziela żadnych gwarancji dotyczących wyników, jakie uzyskasz, korzystając z informacji zawartych w Witrynie. Jeśli zostaniesz przekierowany na stronę internetową osoby trzeciej, Twoim obowiązkiem jest przeczytanie polityki prywatności i warunków korzystania z tej strony internetowej osoby trzeciej.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny i Usług oraz przesyłając swoje dane, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Polityką. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie masz uprawnień do uzyskiwania dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z nich.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące niniejszej Polityki, informacji, które posiadamy na Twój temat, lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, zachęcamy do skontaktowania się z nami, korzystając z poniższych danych:

https://traveltipsparis.com/contact/

Postaramy się rozstrzygnąć skargi i spory oraz dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby uszanować Twoją wolę skorzystania z Twoich praw tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ramach czasowych przewidzianych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 13 kwietnia 2023 r