Integritetspolicy

Vi respekterar din integritet och är angelägna om att skydda den genom vår efterlevnad av denna integritetspolicy ("Policy"). Denna policy beskriver de typer av information vi kan samla in från dig eller som du kan tillhandahålla ("Personlig information") på traveltipsparis.com webbplats ("Webbplats" eller "Tjänst") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans "Tjänster") och vår praxis för att samla in, använda, underhålla, skydda och avslöja den personliga informationen. Den beskriver också de val som är tillgängliga för dig angående vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera den.

Denna policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och denna webbplatsoperatör ("Operatör", "vi", "oss" eller "vår"). Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar du att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal, i vilket fall termerna "Användare", "du" eller "din" ska hänvisa till till en sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte accepterar villkoren i detta avtal, får du inte acceptera detta avtal och får inte komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i denna policy. Denna policy gäller inte praxis för företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte anställer eller förvaltar.

Automatisk insamling av information

När du öppnar webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan inkludera information som din enhets IP-adress, webbläsartyp och version, typ och version av operativsystem, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till webbplatsen och tjänsterna, sidor på webbplatsen och tjänster som du besöker , tiden som spenderas på dessa sidor, information du söker efter på webbplatsen, åtkomsttider och datum och annan statistik.

Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om användningen och trafiken av webbplatsen och tjänsterna. Denna statistiska information är inte på annat sätt aggregerad på ett sådant sätt att det skulle identifiera en viss användare av systemet.

Användning och bearbetning av insamlad information

Vi agerar som personuppgiftsansvarig och databehandlare vid hantering av personuppgifter, såvida vi inte har ingått ett databehandlingsavtal med dig i vilket fall du skulle vara personuppgiftsansvarig och vi skulle vara databehandlare.

Vår roll kan också skilja sig åt beroende på den specifika situation som involverar personlig information. Vi agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig när vi ber dig att lämna in din personliga information som är nödvändig för att säkerställa din åtkomst och användning av webbplatsen och tjänsterna. I sådana fall är vi en personuppgiftsansvarig eftersom vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Vi agerar i egenskap av databehandlare i situationer när du lämnar personlig information via webbplatsen och tjänsterna. Vi äger, kontrollerar eller fattar inte beslut om den inlämnade personliga informationen, och sådan personlig information behandlas endast i enlighet med dina instruktioner. I sådana fall agerar Användaren som tillhandahåller personlig information som personuppgiftsansvarig.

För att göra webbplatsen och tjänsterna tillgängliga för dig, eller för att uppfylla en juridisk skyldighet, kan vi behöva samla in och använda viss personlig information. Om du inte tillhandahåller den information som vi begär, kanske vi inte kan förse dig med de efterfrågade produkterna eller tjänsterna. All information vi samlar in från dig kan användas för följande ändamål:

 • Svara på förfrågningar och ge support
 • Kör och driv webbplatsen och tjänsterna

Behandling av dina personuppgifter beror på hur du interagerar med webbplatsen och tjänsterna, var du befinner dig i världen och om något av följande gäller: (i) du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål; (ii) tillhandahållande av information är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal med dig och/eller för eventuella förpliktelser före kontraktet därav; (iii) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är föremål för; (iv) behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som tillkommer oss; (v) behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part.

Observera att vi enligt vissa lagstiftningar kan tillåtas att behandla information tills du invänder mot sådan behandling genom att välja bort det, utan att behöva förlita oss på samtycke eller någon annan av de rättsliga grunderna. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Offentliggörande av information

Beroende på de begärda tjänsterna eller vid behov för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla någon tjänst som du har begärt, kan vi dela din information med våra dotterbolag, avtalade företag och tjänsteleverantörer (tillsammans "tjänsteleverantörer") som vi litar på för att hjälpa driften av webbplatsen och tjänsterna som är tillgängliga för dig och vars integritetspolicy är förenlig med vår eller som samtycker till att följa våra policyer med avseende på personlig information. Vi kommer inte att dela någon personligt identifierbar information med tredje part och kommer inte att dela någon information med icke anslutna tredje parter.

Tjänsteleverantörer är inte auktoriserade att använda eller avslöja din information förutom när det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla lagkrav. Tjänsteleverantörer ges den information de behöver endast för att utföra sina utsedda funktioner, och vi tillåter dem inte att använda eller avslöja någon av den tillhandahållna informationen för sina egna marknadsföringsändamål eller andra ändamål.

Bevarande av information

Vi kommer att behålla och använda din personliga information under den period som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, för att upprätthålla våra avtal, lösa tvister och om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan använda all samlad data som härrör från eller innehåller din personliga information efter att du har uppdaterat eller raderat den, men inte på ett sätt som skulle identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

Dataskyddslagar

EU - GDPR (General Data Protection Regulation) lag

Den 25 maj 2018 General Data Protection Regulation (GDPR) är fullt verkställbart i hela Europeiska unionen (EU), vilket skapar en högre standard för dataskydd, integritet och säkerhet för behandling av personuppgifter från EU. GDPR gäller behandling av personuppgifter oavsett var det sker i världen, och påverkar alla företag som hanterar personuppgifter för EU-medborgare och andra inom EU.

Vi vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan komma att debitera dig en liten avgift för denna tjänst.
 • Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi korrigerar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar den information du anser är ofullständig.
 • Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Rätt att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Skicka in GDPR-förfrågningar Alla invånare i EU kan skicka in GDPR-förfrågningar online på traveltipsparis Kontaktformulär.

CCPA (California Consumer Privacy Act)

De California Consumer Privacy Act från 2018 (CCPA) ger konsumenter mer kontroll över den personliga information som företag samlar in om dem och CCPA-föreskrifterna ger vägledning om hur man implementerar lagen. Denna landmärkeslag säkrar nya integritetsrättigheter för konsumenter i Kalifornien, inklusive:

 • Rätt att veta: Du kan begära att ett företag avslöjar för dig: (1) kategorierna och/eller specifika delar av personlig information som de har samlat in om dig, (2) kategorierna av källor för den personliga informationen, (3) syftena för vilka företaget använder denna information, (4) kategorierna av tredje parter som företaget lämnar informationen till och (5) de kategorier av information som företaget säljer eller lämnar ut till tredje part. Du kan göra en begäran om att få veta upp till två gånger per år, utan kostnad.
 • Rätt att radera: Du kan begära att företag tar bort personlig information som de samlat in från dig och säger åt sina tjänsteleverantörer att göra detsamma, med vissa undantag (som om företaget är lagligt skyldigt att behålla informationen).
 • Rätt att välja bort försäljning eller delning: Du kan begära att företag slutar sälja eller dela din personliga information ("välja bort"), inklusive via en användaraktiverad global integritetskontroll. Företag kan inte sälja eller dela din personliga information efter att de har mottagit din begäran om att inte välja bort om du inte senare godkänner dem att göra det igen.
 •  Rätten till icke-diskriminering för att utöva sina CCPA-rättigheter.

Från och med den 1 januari 2023 har konsumenter nya rättigheter utöver de ovan, till exempel:

 • Rätt att korrigera: Du kan be företag att korrigera felaktig information som de har om dig.
 • Rätt att begränsa användning och avslöjande av känslig personlig information: Du kan uppmana företag att endast använda din känsliga personliga information (till exempel ditt personnummer, finansiell kontoinformation, dina exakta geolokaliseringsdata eller dina genetiska data) för begränsade ändamål, t.ex. som ger dig de tjänster du efterfrågade.

Du har också rätt att bli informerad, innan eller vid den tidpunkt som företag samlar in din personliga information, om vilka typer av personlig information de samlar in och vad de kan göra med den informationen. I allmänhet kan företag inte diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter enligt CCPA. Företag kan inte tvinga dig att avsäga dig dessa rättigheter, och varje avtalsbestämmelse som säger att du avsäger dig dessa rättigheter är omöjlig att verkställa.

Rätten att välja bort CCPA ger möjlighet att styra ett företag att inte sälja sina besökares/kunders personuppgifter till en tredje part. Om du är bosatt i Kalifornien kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på  Sälj inte min personliga information länk.

Skicka in CCPA-förfrågningar – Kaliforniens invånare kan skicka in CCPA-förfrågningar online på traveltipsparis Kontaktformulär.

"Spåra inte"-policy som krävs av California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Vår tjänst svarar inte på Don Not Track-signaler. Vissa tredje parts webbplatser håller dock reda på dina surfaktiviteter. Om du besöker sådana webbplatser kan du ställa in dina inställningar i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill att de ska spåras. Du kan aktivera eller inaktivera DNT genom att besöka inställningarna eller inställningssidan i din webbläsare. Du kan få mer information genom att besöka följande länk https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/

Barns integritet som krävs av Children online privacy protection action (COPPA)

Vi samlar inte medvetet in någon personlig information från barn under 16 år. Om du är under 16 år, vänligen skicka inte in någon personlig information via webbplatsen och tjänsterna. Om du har anledning att tro att ett barn under 16 år har lämnat personlig information till oss via webbplatsen och tjänsterna, vänligen kontakta oss att begära att vi raderar det barnets personuppgifter från våra tjänster.

Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personlig information via webbplatsen och tjänsterna utan deras tillåtelse. Vi ber också att alla föräldrar och vårdnadshavare som övervakar vården av barn vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att deras barn instrueras att aldrig lämna ut personlig information när de är online utan deras tillåtelse.

Småkakor

Vår webbplats och tjänster använder "cookies" för att göra din onlineupplevelse personlig. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsidaserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver på den domän som skickade cookien till dig. Om du väljer att avböja cookies kanske du inte kan uppleva funktionerna på webbplatsen och tjänsterna fullt ut.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för säkerhet och personalisering, för att driva webbplatsen och tjänsterna och för statistiska ändamål. För ytterligare information om de cookies vi samlar in och deras syfte, se vår cookiepolicy. Observera att du har möjlighet att acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies som standard, men du kan ändra dina webbläsarinställningar för att neka cookies om du föredrar det. Dina val på denna webbplats kommer endast att tillämpas för denna webbplats. Du kan ändra dina inställningar när som helst, inklusive att återkalla ditt samtycke, genom att gå till länken nedan.

Vi kan använda tredjepartsreklamföretag för att visa innehåll och annonser när du besöker webbplatsen, som kan använda cookies, enligt ovan. Våra annonspartners listas nedan. Var och en av våra annonspartners har sin integritetspolicy för sina policyer för användardata. För enklare åtkomst länkade vi till deras sekretesspolicyer nedan.

Affiliate marknadsföring

Webbplatsen kan engagera sig i affiliate-marknadsföring, vilket görs genom att bädda in spårningslänkar på webbplatsen. Om du klickar på en länk för ett affiliate-partnerskap kommer en cookie att placeras i din webbläsare för att spåra eventuell försäljning i provisionssyfte. Dessa tredje parts webbplatser (som du kan vara länkad till) har sin egen integritetspolicy och användarvillkor. Traveltipsparis har därför inget ansvar och ansvar relaterat till innehållet och aktiviteterna på dessa webbplatser.

traveltipsparis.com är deltagare i Travelpayouts affiliate program, Get your guide affiliate program och Welcomepickups affiliate program.

Du kan läsa deras sekretesspolicyer via länkarna nedan

Dataanalys

Vår webbplats och tjänster kan använda tredjepartsanalysverktyg som använder cookies, webbsignaler eller andra liknande informationsinsamlingstekniker för att samla in standardinformation om internetaktivitet och användning. Informationen som samlas in används för att sammanställa statistiska rapporter om användaraktivitet såsom hur ofta användare besöker vår webbplats och tjänster, vilka sidor de besöker och hur länge, etc. Vi använder informationen som erhålls från dessa analysverktyg för att övervaka prestandan och förbättra vår Webbplats och tjänster. Vi använder inte analysverktyg från tredje part för att spåra eller samla in personligt identifierbar information om våra användare och vi kommer inte att associera någon information som samlats in från de statistiska rapporterna med någon enskild användare.

Webbplatsen använder för närvarande följande tredjepartsanalyser:

Google Analytics – denna tjänst spårar webbplatsanvändning och tillhandahåller information som hänvisningswebbplatser och användaråtgärder på webbplatsen. Du kan läsa Googles databehandlingspolicyer via länken nedan.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Pingdom – Pingdom är ett analysverktyg från tredje part som används för att mäta den grundläggande prestandan på vår webbplats. Du kan läsa deras integritetspolicy via länken nedan.

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

Spåra inte signaler

Vissa webbläsare har en spårningsfunktion som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill att din onlineaktivitet ska spåras. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål avser spårning att samla in personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de rör sig över olika webbplatser över tiden. Hur webbläsare kommunicerar Don Not Track-signalen är ännu inte enhetligt. Som ett resultat av detta är webbplatsen och tjänsterna ännu inte inställda för att tolka eller svara på Don Not Track-signaler som kommuniceras av din webbläsare. Trots det, som beskrivs mer i detalj i denna policy, begränsar vi vår användning och insamling av din personliga information. För en beskrivning av Do Not Track-protokoll för webbläsare och mobila enheter eller för att lära dig mer om de alternativ som är tillgängliga för dig, besök internetcookies.com

Funktioner i sociala medier

Vår webbplats och tjänster kan innehålla sociala mediefunktioner, såsom Facebook- och Twitter-knapparna, Dela detta-knappar, etc (sammantaget "Sociala mediefunktioner"). Dessa sociala mediefunktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och tjänster, och kan ställa in en cookie för att aktivera sociala mediefunktioner att fungera korrekt. Sociala mediefunktioner tillhandahålls antingen av deras respektive leverantörer eller direkt på vår webbplats och våra tjänster. Din interaktion med dessa sociala mediefunktioner styrs av deras respektive leverantörers sekretesspolicy.

Webbplatsen och tjänsterna innehåller länkar till andra resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för integritetspraxis för sådana andra resurser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar webbplatsen och tjänsterna och att läsa sekretesspolicyn för varje resurs som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande av personlig information som vi kontrollerar och förvarar. Däremot kan ingen dataöverföring över Internet eller trådlöst nätverk garanteras.

Därför, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, erkänner du att (i) det finns säkerhets- och integritetsbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerheten, integriteten och integriteten för all information och data som utbyts mellan dig och webbplatsen och tjänsterna kan inte garanteras; och (iii) sådan information och data kan ses eller manipuleras under överföring av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataintrång

I händelse av att vi blir medvetna om att säkerheten för webbplatsen och tjänsterna har äventyrats eller användarnas personliga information har lämnats ut till icke-närstående tredje part som ett resultat av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägerier, förbehåller vi oss rätten att vidta rimligen lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt underrättelse till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi anser att det finns en rimlig risk för skada för Användaren till följd av intrånget eller om meddelande på annat sätt krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att lägga upp ett meddelande på webbplatsen.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy eller dess villkor relaterade till webbplatsen och tjänsterna när som helst efter vårt gottfinnande. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Vi kan även meddela dig på andra sätt efter eget gottfinnande, till exempel genom kontaktinformationen du har angett.

En uppdaterad version av denna policy kommer att träda i kraft omedelbart efter publiceringen av den reviderade policyn om inte annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter ikraftträdandet av den reviderade policyn (eller sådan annan handling som anges vid den tidpunkten) kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda din personliga information på ett sätt som är väsentligt annorlunda än vad som angavs när din personliga information samlades in.

Allmän ansvarsfriskrivning

traveltipsparis.com har gjort allt för att säkerställa att all information på webbplatsen har testats för korrekthet. traveltipsparis.com lämnar inga garantier angående resultaten som du kommer att se från att använda informationen som tillhandahålls på webbplatsen. Om du omdirigeras till en tredje parts webbplats är det ditt ansvar att läsa sekretesspolicyn och användarvillkoren för den tredje parts webbplats.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna och skicka din information samtycker du till att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy har du inte behörighet att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål angående denna policy, informationen vi har om dig, eller om du vill utöva dina rättigheter, uppmanar vi dig att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan:

https://traveltipsparis.com/contact/

Vi kommer att försöka lösa klagomål och tvister och göra alla rimliga ansträngningar för att uppfylla din önskan att utöva dina rättigheter så snabbt som möjligt och under alla omständigheter inom de tidsramar som anges av tillämpliga dataskyddslagar.

Detta dokument uppdaterades senast den 13 april 2023